Уважаеми клиенти, по технически причини връзката с клиенти по телефона е ограничена. Моля оставете ни съобщение на имейла и ще се свържем с Вас възможно най-бързо. Благодаря за разбирането!
×
Dilego.bg

Общи условия

търговско дружество
Genox s. r. o.
представлявано от управляващия директор Якуб Кокщтейн
със седалище на адрес Stráň 3, 360 01 Sadov
идентификационен номер: 02509016
вписано в Търговския регистър, воден в Окръжния съд в Пилзен, раздел В, вмъкване 29359
за продажба на стоки чрез онлайн магазин, разположен на интернет адреса www.dilego.bg

1. Уводни разпоредби

 • 1.1    Тези търговски условия (наричани по-долу „бизнес условия”) на търговското дружество Dilego s. r. o., със седалище на адрес Stráň 3, 360 01 Sadov, идентификационен номер: 02509016, вписано в търговския регистър, воден в Районния съд в Пилзен , Раздел В, Вмъкване 29359 (по-нататък „Продавач”) уреждат в съответствие с разпоредбите на § 1751, параграф 1 от Закон № 89/2012 Coll., Гражданския кодекс (наричан по-долу „Гражданският кодекс”) взаимните права и задължения на договарящи страни, възникнали във връзка със или въз основа на договор за покупка „Договор за покупка”), сключен между продавача и друго физическо лице (по-нататък „купувач”) чрез онлайн магазина на продавача. Интернет магазинът се управлява от продавача на уебсайт, разположен на интернет адреса www.dilego.bg (наричан по-долу „уебсайт”), чрез интерфейса на уебсайта (наричан по-долу „уеб интерфейс на магазина”).
 • 1.2    Общите условия се прилагат и в случаите, когато лицето, което възнамерява да закупи стока от продавача, е юридическо лице или лице, което действа, когато поръчва стоки в хода на своята дейност или в хода на своята независима професия. Изключения, при които условията не се прилагат за тези случаи, са изброени в отделните раздели.
 • 1.3    Разпоредби, които се отклоняват от бизнес условията, могат да бъдат договорени в договора за покупка. Отклоняващите се разпоредби в договора за покупка имат предимство пред разпоредбите на условията.
 • 1.4    Разпоредбите на условията са неразделна част от договора за покупка. Договорът за покупка и търговските условия са съставени на български език. Договорът за покупка може да бъде сключен на български език.
 • 1.5    Формулировката на условията може да бъде променена или допълнена от продавача. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, възникващи през периода на валидност на предишната версия на условията.

2. Управление на поръчките и информираност

 • 2.1    След изпращане на поръчката, купувачът вече няма достъп до поръчката, всички промени трябва да бъдат консултирани с продавача.
 • 2.2    Продавачът ще потвърди на купувача по електронен път включването на поръчката в системата, веднага след изпращането на поръчката до купувача. Това потвърждение съдържа електронна версия на бизнес условията, валидни към момента на извършване на поръчката.
 • 2.3    Впоследствие Купувачът е информиран за по-нататъшни стъпки, свързани с неговата поръчка, на електронния адрес на Купувача, въведен в поръчката. Продавачът счита този имейл адрес за правилен и валиден и не гарантира, че не се доставят имейли, създадени поради небрежност на купувача, който е въвел грешен адрес.
 • 2.4    При изпращане на пратката купувачът ще получи информация за завършване на поръчката, която включва инструкции относно условията за доставка, ръководства за поръчаните продукти, директна връзка към формуляра за рекламация, данни за контакт на продавача и рекапитулация на поръчката + фактура , който служи и като гаранционна карта.
 • 2.5    Промени в реда или отмяна на поръчката преди изпращането й може да бъде съобщена по телефонна ден всеки ден Пoнеделник-Неделя - от 8:30 до 19:30 +359 878 901 158 или на имейл адреса info@dilego.bg.

3. Сключване на договор за покупка

 • 3.1    Цялото представяне на стоки, поставени в уеб интерфейса на магазина, е с информативен характер и продавачът не е длъжен да сключва договор за покупка по отношение на тези стоки. Разпоредбите на § 1732, ал. 2 от Гражданския кодекс не се прилагат.
 • 3.2    Уеб интерфейсът на магазина съдържа информация за стоките, включително цените на отделните стоки. Цените на стоките и услугите са посочени, включително данък върху добавената стойност и всички свързани с тях такси. Цените на стоките остават валидни, докато са показани в уеб интерфейса на магазина. Изключение е видимо ниската цена, причинена от възможна системна грешка, която Продавачът вече не би могъл да предотврати, като в този случай Продавачът има право да отмени поръчката. Тази разпоредба не ограничава възможността на Продавача да сключи договор за покупка при индивидуално договорени условия.
 • 3.3    Уеб интерфейсът на магазина съдържа също информация за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоки. Информацията за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоки, посочени в уеб интерфейса на магазина, е валидна само в случаите, когато стоките се доставят на територията на България. Наличност означава времето, в което стоките ще бъдат готови в централния склад за изпращане до посочения от клиента адрес за доставка или за лично вземане в Dilego. Времето за наличност означава броя на работните дни (т.е. от понеделник до петък, с изключение на официалните празници).
 • 3.4    Уеб интерфейсът на магазина изброява цялата налична информация за продуктите. В случая с фотографии винаги се взема предвид до известна степен, че снимките са с илюстративен характер, цветовете се възприемат много индивидуално. Цветният дисплей варира в зависимост от използвания хардуер на компютъра. Следователно разликата в цветовете между дисплея на екрана и реалния продукт е неизбежна. Поради тази причина купувачът е длъжен внимателно да проучи описанието на продукта и в случай на несигурност да се свърже с продавача, за да уточни подробностите за продукта.
 • 3.5    За да поръча стока, купувачът попълва формуляра за поръчка в уеб интерфейса на магазина. Формулярът за поръчка съдържа по-специално информация за:
  • 3.5.1    поръчани стоки (поръчаните стоки се „вмъкват” от купувача в електронната количка за пазаруване на уеб интерфейса на магазина),
  • 3.5.2    начинът на плащане на покупната цена на стоката, информация за необходимия начин на доставка на поръчаната стока,
  • 3.5.3    информация за разходите, свързани с доставката на стоки (наричани по-долу „поръчка”) а
  • 3.5.4    информация за фактуриране и доставка за клиента, а именно име, фамилия, адрес, телефонен номер и имейл адрес.
 • 3.6    Преди да изпрати поръчката на продавача, купувачът има право да провери и промени данните, които купувачът е въвел в поръчката, дори по отношение на способността на купувача да открива и коригира грешки, допуснати при въвеждане на данни в поръчката. Купувачът изпраща поръчката, обвързваща го с плащане, до продавача, като кликне върху бутона „ПОТВЪРДИ ПОКУПКАТА". Данните, посочени в реда, се считат за правилни от продавача. Продавачът не носи отговорност за възможни проблеми, причинени от неправилна информация в поръчката. Веднага след получаване на поръчката, Продавачът ще я потвърди на Купувача по електронна поща на имейл адреса на Купувача, посочен в потребителския интерфейс или в поръчката (наричана по-долу „Имейл адресът на Купувача”).
 • 3.7    Продавачът винаги има право в зависимост от естеството на поръчката (количество стока, покупна цена, прогнозни разходи за доставка) да поиска от купувача допълнително потвърждение на поръчката (например писмено или по телефона).
 • 3.8    Договорните отношения между продавача и купувача възникват в момента на изпращането на пратката, за което на купувача се изпраща известие по електронна поща на имейл адреса на купувача.
 • 3.9    Купувачът се съгласява да използва средства за комуникация от разстояние при сключване на договора за покупка. Разходите, направени от купувача при използването на средства за комуникация от разстояние във връзка със сключването на договора за покупка (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни разговори), се поемат от самия купувач.

4. Цена на стоките и условия за плащане

 • 4.1    Цената на стоките и всички разходи, свързани с доставката на стоки съгласно договора за покупка, купувачът може да плати на продавача по следните начини:
  • безкасово прехвърляне по сметката на продавача IBAN BG16UNCR70001524949198, BIC код UNCRBGSF, съхранявана в Unicredit Bulbank (наричана по-долу "сметката на продавача”),
  • безкасово чрез системата за плащане в интернет банкиране - онлайн плащане,
  • безкасови разплащателни карти,
  • плащане по фактура, след предварително съгласие с продавача.
 • 4.2    След изпращане на поръчката, Купувачът има възможност да използва услугата ePayment, която го пренасочва към интернет банкирането на неговата банка. Купувачът изпраща плащането чрез интернет банкиране. Продавачът изпраща стоката веднага след получаване на потвърждение за плащане. Паричните преводи се извършват чрез сметката на ComGate Payments, a. s. Чувствителните входни данни, които купувачът въвежда в системата за интернет банкиране, са защитени от банкови платежни шлюзове и не влизат в средата на трети страни. Процесорите за плащане виждат само информацията за транзакцията, която банката предоставя с изпратената транзакция.
 • 4.3    Заедно с покупната цена, купувачът е длъжен да заплати на продавача разходите, свързани с опаковането и доставката на стоки в договорената сума. Освен ако изрично не е посочено друго, покупната цена включва и разходите, свързани с доставката на стоки. Цените на предлаганите стоки и услуги са посочени вкл. ДДС.
 • 4.4    В случай на поръчка, съдържаща по-голямо количество бройки от един продукт от обичайното за нормално битово потребление, продавачът има право да определи индивидуална цена за пощенските разходи, да коригира условията за доставка, да промени доставчика или времето за доставка. Продавачът има право да поиска депозит или друго подобно плащане от купувача. Купувачът винаги е информиран за тези факти, преди да сключи договора за покупка.
 • 4.5    Дължимото в случай на плащане по фактурата е 14 дни от датата на издаване, освен ако страните не се договорят друго, а Купувачът е длъжен да плати сумата, така че на датата на падежа фактурата вече да бъде кредитирана в сметката на Продавача, в противен случай Купувачът има просрочени задължения. Важно е да поискате плащане на фактура, но Продавачът си запазва правото да отхвърли това искане с основание.
 • 4.6    В случай на плащане в брой или в случай на плащане при доставка, покупната цена се заплаща при получаване на стоката. В случай на безкасово плащане покупната цена се заплаща в рамките на 7 календарни дни от сключването на договора за покупка. Ако тази поръчка не бъде платена в рамките на 7 календарни дни, Продавачът може да анулира поръчката.
 • 4.7    В случай на безкасово плащане, купувачът е длъжен да плати покупната цена на стоката заедно със символа на променливото плащане. В случай на безкасово плащане задължението на купувача да плати покупната цена се изпълнява, когато съответната сума бъде кредитирана по сметката на продавача. Ако символът на променливата не е въведен или друга грешка на купувача по време на безкасовото плащане, продавачът не носи отговорност за удължаване на срока за доставка до разрешаване на ситуацията.
 • 4.8    Продавачът има право, особено в случай, че купувачът не предостави допълнително потвърждение на поръчката (член 3.6), да поиска плащане на пълната покупна цена, преди да изпрати стоката на купувача. Разпоредбите на § 2119, ал.1 от Гражданския кодекс не се прилагат.
 • 4.9    Всички отстъпки от цената на стоките, предоставени от продавача на купувача, не могат да се комбинират помежду си. Отстъпките винаги са ограничени във времето. Купувачът е информиран за отстъпката от търговски съобщения, изпратени на имейла на купувача, на уебсайта на продавача или от рекламни материали.
 • 4.10   Ако това е обичайно в бизнес отношенията или ако това е предвидено от общообвързващи правни разпоредби, продавачът издава данъчен документ - фактура - на купувача относно плащанията, извършени въз основа на договора за покупка. Продавачът е платец на данък добавена стойност. Данъчният документ - фактура ще бъде издаден от продавача на купувача след заплащане на цената на стоката и ще бъде изпратен в електронен вид на електронния адрес на купувача. В този случай данъчният документ - фактура замества гаранционната карта.

5. Оттегляне от споразумението за покупка

 • 5.1    Купувачът признава, че съгласно разпоредбите на § 1837 от Гражданския кодекс не е възможно да се оттегли от договора за покупка за доставка на стоки, който е променен според желанията на купувача или за него, от покупката договор за доставка на нетрайни стоки, както и стоки, които са били безвъзвратно смесени с други стоки след доставката, от договора за покупка за доставка на стоки в запечатана опаковка, която потребителят е извадил от опаковката и не може да бъде върната поради хигиенни причини. Също така не е възможно да се оттеглите от договора за покупка, ако стоките са закупени за бизнес цели - т.е. клиентът е посочил идентификационния номер или номера по ДДС в поръчката.
 • 5.2    Ако случаят не е посочен в член 5.1 или друг случай, при който не е възможно да се откаже от договора за покупка, купувачът има право да се откаже от договора за покупка в съответствие с разпоредбите на § 1829, параграф 1 от Граждански кодекс, в рамките на четиринадесет (14) дни от получаването на стоката, и в случай, че предмет на договора за покупка са няколко вида стоки или доставка на няколко части, този период тече от датата на получаване на последната доставка на стоки. Отказът от договора за покупка винаги трябва да бъде уведомен за продавача в рамките на срока, посочен в предходното изречение. За да се откаже от договора за покупка, купувачът може да използва електронния формуляр, който е достъпен на уебсайта на продавача или тук. Директна връзка към формуляра за рекламация също е част от имейла за завършване на поръчката, който купувачът ще получи на своя имейл.
 • 5.3    В случай на отказ от договора за покупка съгласно член 5.2 от Общите условия, договорът за покупка се анулира от самото начало. Стоките трябва да бъдат върнати на продавача в рамките на четиринадесет (14) дни след отказ от договора. Ако купувачът се откаже от договора за покупка, купувачът поема разходите, свързани с връщането на стоката на продавача, дори ако стоките не могат да бъдат върнати поради естеството си по обикновена поща. Ако стоките не бъдат доставени на продавача в рамките на 14 дни след сключване на договора за отказ, оттеглянето ще бъде обявено за неуместно и невалидно и ще бъде анулирано съответно.
 • 5.4    В случай на отказ от договора съгласно член 5.2 от Общите условия, продавачът ще върне средствата, получени от купувача в рамките на четиринадесет (14) дни от уреждането на оттеглянето от договора, по същия начин, както продавачът е получил от купувача. Продавачът също има право да върне изпълнението, предоставено от купувача при връщане на стоката на купувача или по друг начин, ако купувачът е съгласен и купувачът не прави допълнителни разходи. Ако купувачът се откаже от договора за покупка, продавачът не е длъжен да върне получените средства на купувача преди купувачът да му предаде стоката или да докаже, че е изпратил стоката на продавача.
 • 5.5    Продавачът има право едностранно да компенсира правото на обезщетение за щети, причинени на стоката срещу правото на купувача на възстановяване на покупната цена.
 • 5.6    Докато стоките не бъдат поети от купувача, продавачът има право да се откаже от договора за покупка по всяко време. В такъв случай продавачът ще върне покупната цена на купувача без ненужно забавяне, в брой по сметката, посочена от купувача.
 • 5.7    Ако подаръкът е предоставен на купувача заедно със стоката, договорът за подарък между продавача и купувача се сключва при условие, че ако купувачът се откаже от договора за покупка, договорът за подарък губи своето действие и купувачът е длъжен да го върне заедно със стоката на продавача също и предоставения подарък.

6. Транспорт и доставка на стоки

 • 6.1    Ако начинът на транспорт е сключен въз основа на специално искане на купувача, купувачът поема риска и всички допълнителни разходи, свързани с този вид транспорт.
 • 6.2    Ако съгласно договора за покупка продавачът е длъжен да достави стоката на мястото, посочено от купувача в поръчката, купувачът е длъжен да поеме стоката при доставката.
 • 6.3    В случай, че по причини от страна на купувача е необходимо да се доставят стоките многократно или по друг начин, отколкото е посочено в поръчката, купувачът е длъжен да заплати съответно разходите, свързани с многократна доставка на стоки - разходи, свързани с друг начин на доставка. Продавачът има право да смени превозвача в поръчката въз основа на съгласието на купувача.
 • 6.4    При получаване на стоката от превозвача, купувачът е длъжен да провери целостта на опаковката на стоката и в случай на дефекти незабавно да уведоми превозвача. В случай на установяване на нарушение на опаковката, показващо неоторизирано влизане в пратката, купувачът не е длъжен да приеме пратката от превозвача.
 • 6.5    Други права и задължения на страните при транспортирането на стоки могат да бъдат регулирани от специални условия за доставка на продавача, ако са издадени от продавача. Условията за доставка са част от приложенията към бизнес условията.

7. Права при дефектно изпълнение

 • 7.1    Правата и задълженията на договарящите страни по отношение на правата, произтичащи от дефектното изпълнение, се уреждат от съответните общо обвързващи разпоредби (по-специално разпоредбите на раздели 1914 до 1925, раздели 2099 до 2117 и членове 2161 до 2174 от Гражданския кодекс).
 • 7.2    Продавачът е отговорен пред купувача, че стоките са без дефекти при получаване. По-специално, продавачът е отговорен пред купувача, че в момента, когато купувачът е поел стоката:
  • 7.2.1    стоките имат характеристиките, договорени от страните и, при липса на споразумение, характеристиките, описани от продавача или производителя или които купувачът очаква по отношение на естеството на стоките и въз основа на реклама, направена от тях,
  • 7.2.2    стоките са подходящи за целите, посочени от продавача за тяхното използване, или за които обикновено се използват стоки от този тип,
  • 7.2.3    стоките съответстват по качество или дизайн на договорената проба или модел, ако качеството или дизайнът са определени съгласно договорената проба или модел,
  • 7.2.4    Стоките са в подходящо количество, мярка или тегло; и
  • 7.2.5    7.2.5 стоките отговарят на изискванията на законовите разпоредби.
 • 7.3    Разпоредбите на член 7.2 от Общите условия не се прилагат за стоки, продавани на по-ниска цена за дефект, за който е договорена по-ниска цена, за износване, причинено от нормалното му използване, за употребявани стоки, за дефект, съответстващ на степента на използване или приемане на износване от купувача или ако това следва от естеството на стоките.
 • 7.4    Правата, произтичащи от неизправно изпълнение, се упражняват от купувача с продавача на адреса на неговото предприятие, където приемането на жалбата е възможно по отношение на асортимента на продадените стоки, или в седалището или мястото на стопанска дейност. Моментът на жалбата се счита за деня, в който Продавачът е научил за жалбата.
 • 7.5    Други права и задължения на страните, свързани с отговорността на продавача за дефекти, могат да бъдат регламентирани от процедурата за оплакване на продавача. Процедурата по рекламация е част от приложението към условията за стопанска дейност.

8. Други права и задължения на договорителите

 • 8.1    Купувачът придобива собственост върху стоката чрез физическото поемане на стоката.
 • 8.2    Продавачът не е обвързан с кодекси за поведение по отношение на купувача по смисъла на разпоредбите на § 1826 ал. д) от Гражданския кодекс.
 • 8.3    Купувачът има право да се свърже с отдела за рекламации чрез имейл адреса: reklamaciq@dilego.bg.
 • 8.4    Съгласно разпоредбите на раздел 1820, параграф 1, буква й) от Гражданския кодекс, в случай на извънсъдебно уреждане на рекламации на потребители, купувачът може да се свърже с контролния орган, който е Чешкият орган за търговска инспекция. Чешкият орган за търговска инспекция разглежда жалбите на потребителите извън съда по начина и при условията, предвидени в съответните правни разпоредби. В случай на международно извънсъдебно разрешаване на спорове, купувачът може да се свърже с ОНЛАЙН РЕШЕНИЕТО НА СПОРОВЕ (ОРС). Повече информация тук.
 • 8.5    Европейски потребителски център Чехия, със седалище на адрес Štěpánská 567/15, 120 00 Прага 2, е точка за контакт съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейски парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно разрешаването на потребителски спорове онлайн и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламентът за решаване на потребителски спорове онлайн).
 • 8.6    Продавачът има право да продава стоки въз основа на извлечение от Търговския регистър. Надзорът в областта на защита на личните данни се извършва от Службата за защита на личните данни, компанията е регистрирана в Службата под регистрационен номер 00055306. В ограничена степен чешкият орган за търговска инспекция контролира спазването на Закон № 634/ 1992 Coll., За защита на потребителите, с измененията и по-късни разпоредби.
 • 8.7    Купувачът поема риска от промяна на обстоятелствата по смисъла на § 1765, ал. 2 от Гражданския кодекс.

9. Защита на личните данни

 • 9.1    Задължението на продавача да предоставя информация на купувача по смисъла на член 13 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните) (наричана по-долу „Регламент за GDPR”), свързана с обработването на лични данни на купувача за целите на изпълнение на договора за покупка, за целите на договарянето на този договор и за целите на изпълнение на публичноправни задължения на продавача.

10. Изпращане на търговски съобщения и съхранение на бисквитки

 • 10.1    Купувачът се съгласява с изпращането на информация, свързана със стоките, услугите или дейността на Продавача на електронния адрес на Купувача и по-нататък се съгласява с изпращането на търговски съобщения от Продавача на електронния адрес на Купувача. Продавачът изпълнява задължението си за информация на купувача по смисъла на член 13 от Регламента на GDPR, свързан с обработката на личните данни на купувача с цел изпращане на търговски съобщения чрез специален документ.
 • 10.2    Купувачът се съгласява да съхранява така наречените „бисквитки” на своя компютър. В случай, че е възможно да направите покупка на уебсайта и да изпълните задълженията на продавача по договора за покупка, без да съхранявате така наречените „бисквитки" на компютъра на купувача, купувачът може да отмени съгласието по предходното изречение по всяко време.

11. Доставка

 • 11.1    Доставката може да бъде извършена на посочения в поръчката на Купувача имейл адрес.

12. Заключителни разпоредби

 • 12.1    Ако отношенията, установени с договора за покупка, съдържат международен (чужд) елемент, тогава страните се съгласяват, че отношенията се уреждат от Чешкото законодателство. Изборът на право съгласно предходното изречение не лишава потребителя, който е потребител, от защитата, предоставена от разпоредбите на закона, която не може да бъде дерогирана от договор и която в противен случай би се приложила при липса на избор на право съгласно член 6 (1) от Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорните задължения (Рим I).
 • 12.2    Ако някоя от разпоредбите на Общите условия е или стане невалидна или неефективна, невалидната разпоредба се заменя с разпоредба, чието значение е възможно най-близо до невалидната разпоредба. Недействителността или неефективността на едната разпоредба не засяга валидността на другите разпоредби. Промените и допълненията в договора за покупка или бизнес условията изискват писмена форма.
 • 12.3    Договорът за покупка, включително бизнес условията, се архивира от продавача в електронна форма и не е достъпен.
 • 12.4    Цялото съдържание на уебсайта на продавача (снимки, текстове на продукти и дизайн) е собственост на продавача. Неупълномощено публикуване, т.е. публикуване от някой, който не е автор на произведението или няма подходящ лиценз за публикуване (разрешение), ще се счита за нарушение на авторски права и ще се разглежда от правния отдел на компанията. Няма значение дали защитеното с авторски права произведение е публикувано за търговски или нетърговски цели.
 • 12.5    Приложението към бизнес условията се състои от процедурата за рекламация, инструкции за отказ от договора за покупка, условия за доставка.
 • 12.6    Данни за контакт на продавача: седалище на Genox s. r. o., Stráň 3, 360 01 Sadov, e-mail адрес info@dilego.bg, телефон +359 878 901 158. Адрес на склада за изпращане: Stará Kysibelská 695 / 73b, 360 01 Karlovy Vary. Адрес на пункта за раздаване: Stará Kysibelská 695 / 73b, 360 20 Karlovy Vary.

В Stráň на 26 февруари 2021 г.

Приложения към условията

Процедура по рекламация

Тази процедура за рекламации е изготвена в съответствие с разпоредбите на Закон № 89/2012 Coll., Гражданския кодекс и Закон № 634/1992 Coll., Закона за защита на потребителите, с измененията (наричани по-долу „Законът”) и се прилага за потребителски стоки (наричани по-долу „Стоки”), за които правата на Купувача от отговорност за дефекти (наричани по-долу „Рекламации”) се упражняват по време на гаранционния срок.

Потребител е всеки купувач, който извън обхвата на своята стопанска дейност или извън обхвата на независимото изпълнение на своята професия, сключва договор с предприемач или по друг начин се сключва с него.

Продавачът е търговското дружество Genox s. r. o., със седалище на адрес Stráň 3, 360 01 Karlovy Vary - Sadov, IČ 02509016, DIČ CZ02509016. Dilego s.r.o. е лице, което при сключване и изпълнение на договор действа в рамките на своята стопанска или друга предприемаческа дейност. Това е предприемач, който директно или чрез други предприемачи доставя на купувача продукти или предоставя услуги.

Клиент на онлайн магазина е или Потребителят, или Купувачът, който действа в рамките на своята стопанска или друга предприемаческа дейност при сключване и изпълнение на договора.

Дефекти на стоки

Продавачът отговаря пред потребителя, че артикулът няма дефекти при получаването му. По-специално, продавачът е отговорен пред потребителя, че по времето, когато потребителят е поел:

 • стоките имат характеристиките, договорени от страните, а при липса на споразумение - тези, които продавачът или производителят е описал или очаквал от купувача, като се има предвид естеството на стоките и рекламата, направена за тях,
 • вещта е подходяща за целта, посочена от продавача за нейното използване или за която обикновено се използва нещо от този вид,
 • качеството или дизайнът съответстват на договорената проба или модел, ако качеството или дизайнът са определени съгласно договорената проба или модел,
 • артикулът е в подходящо количество, мярка или тегло, и
 • случаят отговаря на изискванията на законодателството.

Права при дефекти на стоките

Ако артикулът няма горните характеристики, потребителят може също да поиска доставка на нов артикул без дефекти, освен ако това е непропорционално поради естеството на дефекта, но ако дефектът засяга само част от артикула, потребителят може да поиска само подмяна на частта; ако това не е възможно, той може да се откаже от договора.

Ако обаче това е несъразмерно поради естеството на дефекта, по-специално ако дефектът може да бъде отстранен без ненужно забавяне, потребителят има право да отстрани дефекта безплатно.

Потребителят има право на доставка на нов артикул или да замени част дори в случай на отстраним дефект, ако не може да използва артикула правилно поради повтаряне на дефекта след ремонт или поради по-голям брой дефекти. В този случай потребителят също има право да се откаже от договора.

Ако потребителят не се оттегли от договора или не упражни правото на доставка на нов артикул без дефекти, да замени неговата част или да поправи артикула, той може да поиска разумна отстъпка. Потребителят има право на разумна отстъпка, дори ако продавачът не може да му достави нов артикул без дефекти, да замени неговата част или да поправи артикула, както и ако продавачът не поправи ситуацията в разумен срок.

Правото при дефектно изпълнение не принадлежи на купувача, ако купувачът е знаел преди да поеме вещта, че вещта има дефект, или ако купувачът сам е причинил дефекта.

При поискване Купувачът е длъжен първоначално да изпрати заявената стока на адреса на Продавача за своя сметка; в случай на рекламация транспортните разходи ще му бъдат възстановени въз основа на изпратената сканирана касова бележка за транспорт.

Срокове

Потребителят има право да упражни правото си на дефект, възникнал в потребителските стоки в рамките на двадесет и четири месеца от получаването им. Ако дефектът стане очевиден в рамките на дванадесет месеца след получаването, артикулът се счита за дефектен към момента на получаването.

Гаранционният срок започва, когато Стоките бъдат поети от Клиента. Гаранционният срок за Потребителя е 24 месеца, но за Купувача, който действа в рамките на своята бизнес или друга предприемаческа дейност при сключване и изпълнение на договора, гаранционният срок е само 12 месеца. Гаранционният срок се удължава с времето, за което Стоките са били в гаранционен ремонт.

Други

Отговорността на продавача за дефекти не се отнася за износване, причинено от нормалното използване за артикула, продаван на по-ниска цена за дефекта, за който е договорена по-ниската цена, за използвания артикул за дефекта, съответстващ на степента на употреба.

По искане на потребителя, Продавачът е длъжен да предостави на потребителя писмено потвърждение на задълженията, произтичащи от дефектното изпълнение, до степента, предвидена от закона (гаранционна карта). Ако естеството на вещта го позволява, достатъчно е да се издаде на Купувача доказателство за покупка, съдържащо данните (фактура) вместо гаранционната карта, която трябва да съдържа данните като гаранционна карта. Гаранционната карта трябва да съдържа името и фамилията, името или фирменото име на Продавача, идентификационен номер, седалище, ако е юридическо лице, или местожителство, ако е физическо лице. Ако е предоставена гаранция, по-дълга от законоустановената, Продавачът трябва да посочи условията и степента на удължаване на гаранцията в гаранционния сертификат.

Потребителят има право да се откаже от договора във всички случаи, предвидени от закона. Отказът е в сила за Продавача от момента, в който е уведомен с декларация от Купувача за отказ от договора, ако са изпълнени всички необходими законови условия. В случай на отказ от договора, договорът се анулира от самото начало и страните са длъжни да върнат всичко, което са предоставили по него. В случай на разваляне на договора поради упражняване на права, произтичащи от отговорност за дефекти, Купувачът връща изпълнението, предоставено от Продавача, само доколкото това е обективно възможно в ситуацията.

Процедура и решаване на рекламации

За всяка заявена стока е необходимо да попълните формуляра за рекламация, който се намира на уебсайта на продавача или е достъпен тук. Поради широката гама от стоки, всяка рекламация се оценява индивидуално. Продавачът взема решение по рекламацията незабавно, в по-сложни случаи в рамките на три дни.

Веднага след въвеждане на рекламацията чрез формуляра за рекламация, Купувачът ще получи потвърждение на електронния адрес за получаване на рекламацията. Купувачът е информиран по електронен път за всяка стъпка, предприета по време на рекламацията му, вкл. окончателно уведомление за уреждането на рекламацията - или за нейното непризнаване, или за нейното разрешаване.

Рекламациите, включително отстраняването на дефекти, трябва да бъдат решени без ненужно забавяне, не по-късно от 30 дни от датата на рекламацията, освен ако Продавачът и Купувачът не се споразумеят за по-дълъг период. След изтичането на този срок на Купувача се предоставят същите права, сякаш това е съществено нарушение на договора. Денят на рекламацията е денят, в който Продавачът е научил за рекламацията.

Срокът за уреждане на рекламации се преустановява, ако продавачът не е получил всички документи, необходими за уреждане на рекламацията (части от стоки, други документи и т.н.). Продавачът е длъжен да поиска допълнителни документи от купувача в най-кратки срокове. Срокът е спрян от тази дата до доставката на исканите документи от купувача.

Заявените стоки се изпращат на адреса на диспечерския склад на продавача, а именно: Genox s. r. o., Stará Kysibelská 695 / 73b, 360 01 Karlovy Vary. Преди изпращането на стоката е необходимо да бъде въведен номера на рекламацията, така че Купувачът да знае номера на рекламацията, който трябва да бъде посочен върху външната опаковка на стоката, така че пратката да е ясно идентифицирана (най-добре е да пишете на хартия и да я залепите върху кутията, не пишете директно върху кутията). В случай на технически проблеми с въвеждането на формуляра за рекламация е възможно да изпратите рекламацията по имейл на reklamaciq@dilego.bg.

В ситуации, когато е необходимо да се изпрати Стоката до Продавача или сервизния център, Купувачът, в свой интерес, трябва да гарантира, че Стоките са опаковани в подходящ и достатъчно защитен опаковъчен материал, отговарящ на изискванията за транспортиране на крехки Стоки, включително всички аксесоари и маркирайте пратката с подходящи символи.

Купувачът може да предяви рекламация на стоката дистанционно чрез формата за рекламация, но и лично във всеки магазин или седалище на фирмата.

Заключителни разпоредби

Настоящите Правила за рекламации влизат в сила на 18 юли 2016 г. Промените в Правилата за рекламации са запазени.

Инструкции за оттегляне от споразумението за покупка

Какво да направите, ако закупените стоки не са подходящите за Вас и искате да ги върнете в законовия 14-дневен срок?

Ако сте потребител, съгласно § 1829 от Гражданския кодекс (Закон № 89/2012 Coll.), Имате право да върнете закупената стока без да посочвате причина, в рамките на 14 календарни дни от датата на получаване на стоката.

Ако не сте потребител, т.е. купувате стоки като част от Вашата бизнес или предприемаческа дейност (която се определя от идентификационния номер в документа за покупка), нямате право да се оттеглите, тъй като законът не предвижда такава възможност.

Как да върнете стоката?

Преди връщане на стоката е необходимо да попълните електронен формуляр за рекламация, където Купувачът избира опцията „Искам да се откажа от договора”. Връзката към формуляра за рекламация е част от имейла за завършване на поръчката и е публикувана на уебсайта на Продавача тук.

Можете да върнете стоките лично директно до нашия пункт за издаване на Stará Kysibelská 695 / 73b, 360 20 Karlovy Vary, дори в случай на извънгабаритни стоки, или можете да се оттеглите писмено и в този случай да се откажете от договора и да изпратите стоките на:

Genox s. r. o.
Stará Kysibelská 695 / 73b
360 01 Карлови Вари

Моля, опаковайте добре върнатите стоки, за да не се повредят по време на транспортирането. Моля, отбележете върху външната опаковка (върху залепен етикет, а не директно върху опаковката), че става въпрос за отказ от договора и номера на поръчката, така че пратката да може да бъде ясно идентифицирана (това ще ускори целия процес на обработка).

Никога не изпращайте стоки с наложен платеж! Стоките, изпратени по този начин, няма да бъдат поети и ще Ви бъдат върнати.

ВНИМАНИЕ! Веднага след като стоките пристигнат обратно в ред, ще Ви бъде възстановена сумата за стоките, ако поръчката е само върната част, тогава ще Ви бъде възстановена сумата за пощенски разходи, която е била част от поръчката. Пощенските разходи, платени от Купувача за връщане на пратката на Продавача, не се възстановяват!

Моля, възстановете стоките в първоначалното им състояние, ако е възможно, за да избегнете евентуално намаляване на възстановяването на разходите, направени при възстановяването на стоките в първоначалното им състояние.

Ще изпратим парите за стоките по банковата Ви сметка възможно най-скоро, не по-късно от 14 дни след оттеглянето от договора, но не преди връщаните стоки да бъдат върнати обратно в нашия отдел за рекламации (или преди да докажете, че върнатите стоките вече са ни изпратени). В този случай разходите за връщане на стоката са от страната на купувача.

Моля, прочетете следните условия и съвети за връщане на стоки:

Оригиналната опаковка не се нуждае от връщане

Опаковката не е предмет на покупката или част от закупения артикул, поради ограничението на възможността за повреда на стоката по време на транспортиране, препоръчваме изпращането на стоката в оригиналната или съответната опаковка.

Въпреки факта, че не е необходимо връщането на опаковката, www.dilego.bg има право на възстановяване на действително направените разходи във връзка с връщането на стоката:

 • в случай на повреда на опаковката, която е уникална, специфична за марката, която сте счупили в по-голяма степен, отколкото е било необходимо за проверка на стоките,
 • в случай на повреда на опаковките на колекционерски издания, пакети с подаръци или оригинални носители на данни.

Можете да пробвате стоките

Тe обаче не трябва да показват очевидно износване. Стоките могат да бъдат тествани, но е необходимо да се помисли за разходите, които нашата компания ще има с възстановяването на стоките в първоначалното им състояние и които може да са необходими за плащане. Тези разходи винаги се оценяват индивидуално и като такива се начисляват на клиента и се прихващат спрямо сумата на върнатите стоки. Трябва да се отнасяте към стоките по същия начин, както когато проверявате стоките в магазина преди покупката.

Ще избегнете начисляването на тези такси, ако сами възстановите стоките в първоначалното им състояние (почистване, сглобяване, правилна опаковка и др.) По отношение на разнообразието от стоки, всеки случай на отказ от договора се разглежда индивидуално.

Спазване на 14-дневния срок

За да се спази крайният срок, решаващо е кога се изпраща отказът от договора. Следователно срокът за отказ се счита за спазен, ако потребителят информира продавача (писмено и по телефона), че се оттегля от договора през този период.

Срокът за оттегляне продължава 14 календарни дни, а не работни дни и започва в календарния ден след получаването на стоката от потребителя (напр. aко клиентът поеме стоката в петък, срокът за оттегляне се изчислява от събота нататък).

При първа възможност след изпращане на това оттегляне, не по-късно от 14 дни, трябва да ни предадете закупените стоки. В този случай няма право на възстановяване на необходимите разходи, свързани с транспортирането на стоки до продавача.

Условия за доставка

Доставка на стоки от превозвача

В момента предлагаме услугата на превозвача GLS.

Приемане на стоки

При доставка Купувачът е длъжен незабавно да провери състоянието на пратката - броя на опаковките, целостта на картонените кутии и т.н. и да откаже да приеме непълна или повредена пратка. Много е важно да се оцени състоянието на доставената стока, ако Купувачът поеме повредената пратка и след това установи, че стоката също е повредена, е необходимо да съобщите този факт на превозвача в рамките на 2 работни дни и да разрешите рекламацията.

Цена за доставка

Цената на транспорта се регулира от валидната ценова листа, която е публикувана на уебсайта на Продавача.

Ние предупреждаваме нашите клиенти, че превозвачът НЕ е наш служител и не можем да повлияем по никакъв начин на действията му. Това се отнася по-специално за споразумението по време на доставката на пратката или за нейното предварително уведомяване по телефона (въпреки че винаги ще го запишем в бележките за превозвача). Ако не сте доволни от действията на шофьора, винаги е необходимо да се свържете с диспечерския център или началника на Вашия пункт за доставка.

Зареждане
Зарежда се